kosztorysy elektryczne

Kosztorysy instalacji elektrycznej

Kosztorysy instalacji elektrycznych określają planowaną kalkulację cen na wykonanie określonych robót instalacyjno montażowych. Rodzaje kosztorysów dzielimy na szczegółowe do których zaliczamy: inwestorskie, ofertowe, zamienne czy powykonawcze . Podstawą sporządzania kosztorysów są: dokładne określenie prac
a przede wszystkim zakres rzeczowy inwestycji robót, projekt wykonawczy, uzgodnienia z inwestorem protokołu ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania, projekt technologii, normatywna baza nakładów rzeczowych, ceny czynników produkcji( robocizna, materiały, sprzęt i koszty transportu ) a także poziom kosztów pośrednich i zysków.

Rodzaje kosztorysów

Kosztorys inwestorski
Sporządza zamawiający którego celem jest oszacowanie kosztów wykonanych robót inwestycyjno remontowych. Przyjmuje się że jest częścią dokumentacji przetargowej.

Kosztorys ofertowy
Sporządzany jest w celu uzgodnienia cen na prace budowlano-montażowe. Głównym celem jest przygotowanie oferty przez wykonawcę do przetargu. Przede wszystkim określa przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji prac wykonawczych. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część do umowy o realizacje inwestycji.

Kosztorys zamienny
Wykonuje wykonawca jeżeli w umowie zostały wprowadzone zmiany dotyczące ilości robót. Stanowi podstawę do zmiany określonej w umowie cen za wykonanie określonych robót.

Kosztorys powykonawczy
Wykonuje wykonawca w którym przedstawiona kalkulacja jest podstawą do wynagrodzenia zgodnie z wykonaną umową. W chwili zawierania umowy nie można dokładnie określić zakresu robót i warunków na wstępnym etapie. Najczęściej dotyczy prac remontowych i modernizacyjnych.

Metody kosztorysowania

Zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami prawnymi w Polsce przyjmuje się dwie metody kosztorysowania.

  • kalkulacje szczegółową
  • kalkulacje uproszczoną

Metoda kalkulacji szczegółowej
Polega na określeniu wartości kosztorysowej Wk obliczając wszystkie pozycje przedmiaru robót pod kątem wartości kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, zysku i podatku VAT.

Metoda kalkulacji uproszczonej
Polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów liczby jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych a następnie zostaje doliczony podatek VAT.

wykres_kalkulacje
Na wszystkie pytania dotyczące kosztorysów inwestorskich, ofertowych czy powykonawczych
z pewnością postaramy się odpowiedzieć.
Zapraszamy do kontaktu
Kosztorysy
Podsumowując wykonujemy kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne czy powykonawcze.
Wykonujemy kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej i kalkulacji uproszczonej.