Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne niskiego napięcia oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę oceny stanu technicznego ze względu na niezawodność eksploatacji a przede wszystkim bezpieczeństwa użytkownika. Zgodnie z normą PN-EN 61010-1 która dzieli obwody na kategorie pomiarowe, wykonujemy pomiary od (CAT IV) do CAT(I).

pomiary odbiorcze

są podstawą do oceny stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania. Wyniki badań stanowią podstawę do pojęcia decyzji o przekazaniu lub dokonaniu odpowiednich napraw i remontów lub wycofania z eksploatacji. Celem badań jest potwierdzenie ich przydatności
i gotowości do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Podsumowując do badań zaliczamy następujące czynności jakie należy przeprowadzić:

  • sprawdzenie dokumentacji,
  • oględziny instalacji,
  • próby i pomiary parametrów,
  • sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu.
pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)

mają na celu sprawdzenie czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Podsumowując badania okresowe (ochronne) powinny obejmować:

  • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • badania ciągłości przewodów ochronnych
  • badania ochrony przy dotyku pośrednim,
  • próby i działania urządzeń różnicowo-prądowych.
czasokres pomiarów eksploatacyjnych

aktualnie obowiązującym aktem prawnym który przede wszystkim wprowadza wymóg przeprowadzenia badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5 lat jest Ustawa o „Prawie Budowlanym” z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). W związku z podejściem praktycznym a przede wszystkim racjonalnym, wymagania dotyczące okresów badań eksploatacyjnych instalacji elektrycznych określają „Wytyczne wykonywania badań okresowych ..” opracowane przez „Elektromontaż” w 1999r. w brzmieniu Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych COBR „Elektromontaż” . Warszawa 1999r.

pomiary instalacji elektrycznej odbiorcze i okresowe

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowymwilgotność, temperatura, napięcie probiercze, czas pomiaru, czystość powierzchni materiału izolacyjnego
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-fazowym
Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych
Pomiar izolacji pętli zwarciaWykonujemy przy 150 A w obwodach L-PE i L-PEN maksymalnie 280 A w obwodach L-L zgodnie z normą PN-EN 61557
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
Pomiar skuteczności zerowania
Pomiar rezystancji uziemieniapomiar impedancji uziemienia wykonujemy metodą dwucęgową i udarową
Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracyPN-EN 12665:2008; PN EN 12464–1:2012; PN-71/E-02034;PN-84/E-02033; PN-84/E-02033; PN-EN 1837
Protokół PomiarówProtokół zawiera: dane adresowe, orzeczenie, tabele z wynikami pomiarów, kopie dokumentów i świadectwa kalibracji urządzeń
urządzenia pomiarowe
Na wszystkie pytania dotyczące pomiarów instalacji elektrycznych w tym pomiarów odbiorczych
i pomiarów okresowych (ochronnych) z pewnością postaramy się odpowiedzieć.
Zapraszamy do kontaktu
POMIARY ELEKTRYCZNE
Podsumowując wykonujemy badania i pomiary instalacji elektrycznej odbiorcze i eksploatacyjne (ochronne). Wyniki badań i pomiarów elektrycznych kończą się sporządzeniem i przekazaniem protokołu.